Coloriamo la tua attività online!

Un'immagine di successo richiede una mente curiosa, sensibile all'importanza di colori, forme, testo e simmetria.

Diamo vita alla tua immaginazione attraverso:

Icon
Documentazione

Analizziamo il campo e la concorrenza e vediamo quali sono le ultime tendenze.

Concept Design
Concetto

In base alle informazioni raccolte nella prima fase, possiamo elaborare idee e concetti.

Vector Icon
Creazione

Fase in cui la conoscenza del designer è combinata con i desideri del cliente.

Process Icon
Consegna

Ci assicuriamo che il prodotto finale sia ricevuto dal cliente insieme a tutti i file.

Logo - Parla di te

Utilizzando il logo su un sito Web e in qualsiasi altro luogo per rappresentare il tuo business online, puoi creare un'immagine forte del marchio. Le possibilità di rappresentare l'immagine del marchio del tuo sito Web utilizzando il logo sono infinite e la creatività può essere facilmente creata. Il logo della tua attività può rendere visibile il tuo marchio e stimolare il tuo business online oltre ogni tua idea o un'immagine dell'ufficio.

Conosciamoci

I servizi di grafica web che ti offriamo:

GRAFICO PER RETI SOCIALI


I social media mostrano che è sufficiente che un messaggio venga trasmesso una volta per essere condiviso migliaia e milioni di volte. Il contenuto grafico che accompagna i post lanciati su Facebook, Twitter o altri social network coinvolti nella promozione di un business stimola il grado di interazione del messaggio con il pubblico a cui ti rivolgi, il che incoraggia un maggiore impatto su questo pubblico.

ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI


Il contenuto grafico è il biglietto da visita di un'azienda. Synertek elabora le foto secondo gli standard tecnici delle piattaforme Web, facilitando l'integrazione ottimale delle immagini modificate professionalmente nel contenuto di tipo testo da distribuire sui social network. L'elaborazione fotografica è un servizio che può essere contratto anche per l'integrazione ottimale delle immagini dei prodotti presenti nei negozi online.

CONSULENZA PER L'ACQUISTO DI FOTO

Internet è un ambiente aperto a qualsiasi cosa, ma questa disponibilità può avere due fronti. In quanto proprietario di un'azienda ben nota, dovrai offrire al pubblico solo contenuti originali, sia scritti che visivi. Offriamo consulenza specializzata nell'acquisto di pacchetti fotografici premium, dedicati alla specificità della tua attività. Personalizzandoli, si integreranno nel processo di comunicazione che trasmetterà i valori fondamentali del business online.

PUBBLICITÀ DISPLAY BANNER

Un clic è l'equivalente di una conversione. Per fare ciò, gli utenti devono essere stimolati ad accedere a un banner attraverso elementi grafici e messaggi strategicamente posizionati. Identifichiamo, selezioniamo e sfruttiamo al massimo il potenziale degli elementi visivi più efficaci, facilitando il contatto tra il pubblico e i banner incisi con il simbolo e il motto della tua attività. Online, la prima impressione è importante ed è un invito all'azione per gli utenti che compongono il pubblico di destinazione.

CONTATTACI. Abbiamo molto da discutere ...

Ci piacerebbe sapere di te ed esplorare l'opportunità di vivere avventure online uniche. La tua attività è importante per noi e per aiutarti ad avere successo è il nostro obiettivo principale. Non ci sono rischi né obblighi, dicci cosa vuoi.

Richiedi un'offerta personalizzata

Colorăm afacerea ta online!

O imagine reuşită necesită o minte curioasă, care este sensibilă la importanţa culorilor, formelor, texturilor şi a simetriei.

Dăm viaţă imaginaţiei tale prin:

Icon
Documentaţie

Analizăm domeniul şi concurenţa şi vedem care sunt cele mai noi tendinţe.

Concept Design
Concept

În baza informaţiilor acumulate în prima etapă, putem veni cu idei şi concepte.

Vector Icon
Creaţie

Etapă în care sunt îmbinate cunoştinţele designerului cu dorinţele clientului.

Process Icon
Livrare

Ne asigurăm că produsul final este primit de către client împreuna cu toate fişierele.

Logo - Vorbește despre tine

Folosind logo-ul pe un site web și în orice alte locuri pentru reprezentarea afacerii dvs. online, puteți crea o imagine puternică a mărcii. Posibilitățile de reprezentare a imaginii de marcă a site-ului dvs. web prin utilizarea logo-ului sunt interminabile și se poate crea creativitate cu ușurință. Logo-ul dvs. de afaceri vă poate face marca vizibilă și vă poate stimula afacerea online dincolo de gândirea dvs. Într-un alt mod, logo-ul dintr-un site web servește într-un scop mai bun decât fotografierea portretizând o echipă grozavă sau o imagine de birou.

Hai să ne cunoaştem

Serviciile de grafică web pe care vi le oferim:

GRAFICĂ PENTRU REŢELELE SOCIALE

Reţelele sociale ne arată că este suficient ca un mesaj să fie transmis o dată pentru a fi distribuit de mii şi milioane de ori. Conţinutul grafic care însoţeşte postările lansate pe Facebook, Twitter sau alte reţele sociale implicate în promovarea unui business stimulează gradul de interacţiune al mesajului cu audienţa căreia vă adresati, ceea ce încurajează un impact mai mare asupra acestui public. Fotografiile au un impact emoţional sesizabil, acţionând ca manifest în rândul utilizatorilor.

PRELUCRARE IMAGINI

Conţinutul grafic reprezintă cartea de vizită a unei afaceri. Synertek prelucrează fotografiile în conformitate cu standardele tehnice ale platformelor web, facilitând integrarea optimă a imaginilor editate profesional în conţinutul de tip text ce urmează să fie distribuit pe reţelele sociale. Prelucrarea foto este un serviciu care poate fi contractat inclusiv pentru integrarea optimă a imaginilor de produse regăsite în magazinele online.

CONSULTANŢA ACHIZIŢIE FOTO

Internetul este un mediu deschis la tot şi toate, însă această disponibilitate poate avea două taişuri. Ca posesor al unui business cu notorietate, va trebui să ofertaţi audienţa doar cu un conţinut original, atât scris, cât şi vizual. Oferim consultanţă de specialitate în achiziţionarea de pachete foto premium, dedicate specificului afacerii dumneavoastră. Personalizându-le, acestea se vor integra în procesul de comunicare ce va transmite valorile fundamentale ale business-ului online.

BANNERE DISPLAY ADVERTISING

Un click este echivalentul unei conversii. Pentru aceasta, utilizatorii trebuiesc stimulaţi pentru a accesa un banner prin elemente de grafică şi mesaje strategic plasate. Identificăm, selectăm şi profităm la maximum de potenţialul celor mai eficiente elemente vizuale, facilitând contactul dintre audienţă şi bannerele gravate cu simbolul şi motto-ul afacerii dumneavoastră. In online, prima impresie contează şi este un apel la acţiune pentru utilizatorii care alcatuiesc publicul-ţintă.

CONTACTEAZĂ-NE. Avem multe de discutat...

Ne-ar plăcea să auzim despre dvs. şi să explorăm posibilitatea de a trece împreună prin aventuri online inedite. Afacerea dvs. este importantă pentru noi şi să vă ajutăm să reuşiţi, este scopul nostru principal. Nu există nici un risc şi nici o obligaţie, spuneţi-ne ce vă doriţi.

Cere ofertă personalizată